หน่วยที่ 2 การออกแบบด้วยเทคโนโลยี

ขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านบล็อก 
หน่วยที่ 2 การออกแบบด้วยเทคโนโลยี
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง23101)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 view_resizing_images

 

อาคารพันธุมติรัตนาที่ออกแบบด้วย Google Sketchup

อาคารพันธุมติรัตนา