คำแนะนำการใช้งานบทเรียน

ขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านบล็อก
หน่วยที่ 2 การออกแบบด้วยเทคโนโลยี
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง23101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
———————————————————————————————-

วิธีการศึกษาบทเรียน ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

1. ศึกษาคำแนะนำการใช้งานบทเรียนให้เข้าใจ

2. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปีของหน่วยที่ 2 ให้เข้าใจ

3. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การออกแบบด้วยเทคโนโลยี แบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ

4. ศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านบล็อก หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การออกแบบด้วยเทคโนโลยี รายวิชา ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่ เรื่องที่ 1 ถึงเรื่องที่ 5 ตามลำดับ โดยศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้  และให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนในแต่ละเรื่อง จำนวน 10 ข้อ หลังจากนั้นให้นักเรียนศึกษาสาระการเรียนรู้ให้ครบทุกหัวข้อ เมื่อศึกษาเนื้อหาแล้ว ครบแล้ว ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่องที่ 1 ถึง เรื่องที่ 4  และทำแบบทดสอบหลังเรียนแต่ละเรื่อง จำนวน 10 ข้อ ส่วนแบบฝึกหัดของเรื่องที่ 5 เป็นการสร้างชิ้นงานตามที่กำหนดให้ครบถ้วน

5. เมื่อศึกษาครบถ้วนแล้ว ให้นักเรียนแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การออกแบบด้วยเทคโนโลยี แบบปรนัย จำนวน  30 ข้อ

6. ให้นักเรียนกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านบล็อก หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การออกแบบด้วยเทคโนโลยี รายวิชา ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

7. หากมีปัญหาสงสัยให้ติดต่อครูผู้สอน

download (2)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: